اخبار SAGA

سال جدید با راهکارهای جدید
سال جدید با راهکارهای جدید

شرکت SAGA ایستگاه های شارژ وسایل نقلیه الکتریکی را ارائه می دهد

لادفتر دیجیتال АPB
لادفتر دیجیتال АPB

محصول جدید بر اساس تجهیزات ساگا (SAGA) اجرا شده است.

میلادی شرکت SAGA اولین شرکتی است
میلادی شرکت SAGA اولین شرکتی است

که اولین دستگاه خودپرداز روسی را با عملکرد بازیافت پول نقد ارائه کرد

 میلادی باغ وحش بدون تلفات
میلادی باغ وحش بدون تلفات

تجهیزات شرکت SAGA در باغ وحش مسکو عالی هستند

میلادیتجهیزات SAGA در باغ وحش مسکو
میلادیتجهیزات SAGA در باغ وحش مسکو

یک پروژه اجتماعی برای خرید بدون تماس بلیط در باغ وحش مسکو اجرا شده است

میلادیS-200 ATM به سهمیه های خرید دولتی منتقل می شود
میلادیS-200 ATM به سهمیه های خرید دولتی منتقل می شود

دستگاه های خودپرداز جدید شرکت SAGA مطابق با الزامات دولت فدراسیون روسیه هستند

نمایش همه اخبار