دستگاه خودپرداز

S-200 ATM دستگاه نقدی

پذیرش و انتشار اسکناس با سرعت بالا به صورت بسته ای.
بازیافت پول نقد

بیشتر بدانید
خودپرداز S-200.19

پذیرش و برگرداندن اسکناس.
بازیافت پول نقد.

بیشتر بدانید
خودپرداز S-200 ATM old

دریافت و تحویل اسکناس با سرعت بالا به صورت بسته ای.
بازیافت پول نقد.

بیشتر بدانید
دستگاه خودپرداز S-400

استحکام و قابلیت اطمینان. شماره صف سال 2015

بیشتر بدانید
دستگاه خودپرداز S-200

ظرافت و عملکرد. شماره صف سال 2016

بیشتر بدانید
دستگاه خودپرداز S-44

دستگاه خودپرداز دیواری شماره صف سال 2016

بیشتر بدانید
دستگاه خودپرداز مبادله ارزی S-44

دستگاه خودپرداز دیواری (برای صرافی). شماره صف سال 2016

بیشتر بدانید
دستگاه خودپرداز مبادله ارزی S-44 FL

دستگاه خودپرداز دفتر برای معاملات ارزی

بیشتر بدانید