آزمایشگاه های تعاملی

ربات آموزشی SD1-4-350

ربات آموزشی برای تسلط بر مبانی رباتیک طراحی شده است.

بیشتر بدانید
ربات آموزشی SD1-4-320

ربات آموزشی برای تسلط بر اصول اولیه رباتیک طراحی شده است.

بیشتر بدانید
MIL-1

آزمایشگاه تعاملی موبایل برای مدارس

بیشتر بدانید